NKCDB
UTBILDNING

Inledning (Preview)

Inledning

Dövblindhet

Syn och hörsel är våra viktigaste sinnen. Vi använder dem för att ta till oss information, leva självständigt och utveckla och upprätthålla relationer till andra. Dövblindhet är ett samlingsbegrepp för kombinerad syn- och hörselnedsättning. När det ena sinnet inte fungerar kompenserar vi med det andra. Det blir svårt eller omöjligt om båda är nedsatta. Därför ses dövblindhet som en egen funktionsnedsättning.
Dövblindhet betyder inte alltid att man helt saknar syn och hörsel, en del har både syn- och hörselrester. Nattblindhet, begränsat synfält och bländningskänslighet är vanligt liksom att hörseln eller synen försämras över tid. Ibland förekommer även ytterligare funktionsnedsättningar. Dövblindhet inskränker delaktighet i samhället så mycket att samhället måste underlätta genom att tillhandahålla specifika insatser, anpassa omgivningen och/eller erbjuda tekniska lösningar.
En kombinerad syn- och hörselnedsättning ökar behovet av att kompensera med andra sinnen, framför allt känseln, det taktila sinnet. Det gäller vid social samvaro, utforskande av nya ting eller miljöer och för att kunna orientera sig. Dövblindspecifikt stöd bygger därför i hög grad på metoder som utgår från känseln, det taktila sinnet.

Begreppet medfödd/tidig dövblindhet används när funktionsnedsättningarna uppkommit innan begreppsbildning, kommunikation och språk har utvecklats, till skillnad från begreppet förvärvad dövblindhet som innebär att dövblindhet inträffat efter språkutvecklingen.

Om kursen

I det här materialet har vi för enkelhetens skull valt att använda begreppet dövblindhet utifrån ovanstående beskrivning

Kursen vänder sig främst till personer som kommer i kontakt med barn och ungdomar med medfödd dövblindhet. Eftersom insatserna inte alltid är åldersspecifika är den även användbar för dem som arbetar med vuxna.

Kursen är anpassad för självstudier men kan med fördel användas av grupper, till exempel arbetslag. Den har tagits fram i samarbete mellan Nationellt kunskapscenter för Dövblindfrågor (Nkcdb) och Resurscenter dövblind vid Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Huvudansvarig är Monika Estenberger.

Innehåll

Kursen består av fyra delar och avslutas med en utvärdering.

Materialet utgörs av filmer, föreläsningar, texter för inläsning, reflektionsfrågor och praktiska övningar. Varje del avslutas med avstämningsfrågor. Räkna med att varje del tar ungefär 3-6 timmar att gå igenom. Tänk gärna in egna erfarenheter i alla era reflektioner.

Vi kommer att använda oss av kurslitteratur i form av böcker och filmer. Ni behöver ha en dator med DVD-spelare.

Obligatorisk kurslitteratur och den enda som inte är gratis.  Kommunikation och medfödd dövblindhet
Författare: Inger Rødbroe & Marleen Janssen Utgiven av: Mo Gård Förlag Pris: 389 kr inkl. moms.

1091-974352-7-9

Du kan Beställa boken här: http://www.mogard.se/produkt/kommunikation-och-medfodd-dovblindhet/

Information om ytterligare litteratur och var den finns för nedladdning anges i varje avsnitt.

Syftet med kursen är att:

  • Deltagarna får grundkunskap om medfödd/tidig dövblindhet och dess konsekvenser.

Målet är att deltagarna efter kursen har kunskap om:

  • • De nationella aktörerna inom området.
  • • Kombinationen syn och hörselnedsättning/dövblindhet
  • • Sinnesintegrering; hur sinnena sampelar och är beroende av varandra
  • • Samspel och kommunikation. Att stötta utvecklingen hos personer med medfödd/tidig dövblindhet
Tillbaka till:Barn och ungdomar med medfödd syn- och hörselnedsättning/dövblindhet