NKCDB
UTBILDNING

Moment 1: De nationella aktörerna (Preview)

Du måste först avsluta Inledning innan du får tillgång till denna lektion

De nationella aktörerna

I Sverige finns det idag två nationella aktörer inom dövblindområdet. Det är Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), framför allt Resurscenter dövblind och Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor (Nkcdb).

SPSM arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sina utbildningar. Resurscenter dövblind är ett av fyra nationella resurscentren inom myndigheten. Resurscentret genomför specialpedagogiska kartläggningar och utredningar, ger råd och stöd samt har kurser för personal och föräldrar. Uppdragsgivare för SPSM är utbildningsdepartementet.

Nkcdb:s huvuduppgift är att utveckla, förmedla och sprida kunskaper om dövblindhet till olika verksamheter i samhället. Det sker på många sätt, bland annat i form av informationsmaterial, rapporter, en kunskapsfylld hemsida, grundkurser, konferenser och temadagar. Nkcdb har också till uppgift att ge expertstöd till olika professionella aktörer kring medicinska frågor, habilitering och rehabilitering, teknik och hjälpmedel, sampel och kommunikation och juridiska frågor. Uppdragsgivare för Nkcdb är Socialstyrelsen.

Båda de nationella aktörerna ska komplettera, inte kompensera andra samhällsinstanser. I SPSM:s fall är det kommunala, statliga och andra skolaktörer och för Nkcdb landsting, kommuner och andra verksamheter.

Förbundet Sveriges dövblinda (FSDB) är en brukarorganisation med tolv regionala föreningar och tre sektioner: Dövblind Ungdom (DBU), föräldrarådet och Familjesektionen. Här i inledningen skall ni få fördjupa er lite mer i verksamheternas olika uppdrag.

Att läsa

Klicka på följande länkar och bekanta er med hemsidorna

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM): http://www.spsm.se/

Nationell kunskapscenter för dövblindfrågor (Nkcdb): http://www.nkcdb.se/

Förbundet Sveriges dövblinda (FSDB): http://www.fsdb.org/

Reflektera

Vad är extra intressant för dig på hemsidorna?

Reflektera över de olika verksamheternas uppdrag? Ser du skillnader/likheter?

Hur kan du och din verksamhet använda informationen som finns på hemsidorna?

Hur kan du och din verksamhet få konkret stöd av de olika aktörerna?

Tillbaka till:Barn och ungdomar med medfödd syn- och hörselnedsättning/dövblindhet